Връщане и рекламации

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние и да върне продуктите, поръчани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в рамките на 30 /тридесет/ дни от датата на приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно - считано от дата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, извърши приемане на последната стока.

Приемайки ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си за възстановяване на суми по банков път, независимо от използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежно средство за заплащане на извършените поръчки, при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако сумата е заплатена онлайн чрез банкова карта посредством интегрирания в сайта виртуален ПОС терминал от Първа инвестиционна банка, тогава възстановяването на сумата може да бъде извършено по същата банкова карта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи само стойността на заплатената цена на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

 

Условия за връщане на стоки:

(1)  Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ следва да влезе в секция „Връщане и след натискане на бутон „Заявка за връщане“, да попълни необходимите данни и да посочи продуктите, които желае да върне.

(2)  Всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени, след което да се натисне бутон „Изпрати заявка за връщане на поръчката“. От системата ще се  появи съобщение, че заявката за връщане на поръчката е получена. Потвърждение за това ще бъде изпратено и на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3)  След одобрение на заявката за връщане, статусът й в секция „Връщане“ в профила на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ се променя. ДРУЖЕСТВОТО изпраща съобщение за одобрение на заявката на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) Продуктът трябва да се върне с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет и касова бележка, без индикации, че е бил употребяван, без да е повреден или третиран по какъвто и да е начин.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Целостта на поставения етикет също не трябва да е нарушена.

(6) Не подлежат на връщане бански, шапки, бельо, бодита, чорапи и други продукти, характеризиращи се като бельо.

(7) При неизпълнение на посочените по-горе в т. (4), (5) и (6) условия ДРУЖЕСТВОТО запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сумa.

(8) Всички допълнителни разходи, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.

(9) При връщане на продукти, които ползват отстъпка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно само реално заплатената сума.  

(10) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и желае да върне всички артикули от поръчката или само част от тях, разходите относно куриерската услуга са за негова сметка.

(11) ДРУЖЕСТВОТО поема разходите относно куриерската услуга в случай на грешно изпратен продукт не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(12) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ открие недостатъци на стоката, ДРУЖЕСТВОТО ще спази законовите разпоредби относно рекламациите.

(13) Предлаганите продукти са единични бройки, поради което ДРУЖЕСТВОТО няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите. Съответно при рекламация ДРУЖЕСТВОТО може да върне заплатената от клиента сума за артикула съгласно описаната в настоящия раздел процедура и при спазване на законовите разпоредби.

(14) При основателна рекламация или при одобрена заявка за връщане на продукти, ДРУЖЕСТВОТО ще възстанови заплатените суми без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е било уведомено за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора, в случай че ДРУЖЕСТВОТО е получило продуктите обратно или доказателство, че те са изпратени обратно,  в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(15) Заявки за рекламации и връщане могат да бъдат отправяни съобразно описаните стъпки в т. (1), (2) и (3) по-горе, както и на имейл: [email protected] или чрез писмо до адреса на управление на „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД в град Пловдив, бул. „Свобода“ 20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към Общите условия.

30. Одобрените за връщане артикули се изпращат на следния адрес: град Пловдив, п.к. 4002, Район „Централен“, бул. „Свобода“ № 20 - „МЕРКАРИ-БЪЛГАРИЯ“  ООД , тел. 070045223.

 

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

 

ДРУЖЕСТВОТО напомня за наличие на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора