Игра "SHOW THE LOOK #lovemercari" с награда ПЪТУВАНЕ ИЗНЕНАДА за двама

КАК ДА УЧАСТВАМ:

 1. Направи си снимка с артикул от Mercari
 2. Тагни ни на снимката с таг @mercari_bg
 3. Добави хаштаг #lovemercari към описанието на публикацията
 4. Публикувай снимката в Instagram профила си
 5. Подсигури се, че профилът ти е отворен (публичен) и публикацията е видима за всички. В противен случай няма да виждаме снимката и следователно тя няма да може да бъде отразена като участваща в играта.
 6. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип сред всички, включили се в Играта.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „#LOVEMERCARI“

1) ПЕРИОД НА ИГРАТА

 1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ регламентират правилата за провеждане на Играта „#lovemercari“, наричана по-долу „Играта“.
 2. Играта стартира в 10:30 ч. на 26.04.2023 г.
 3. Крайната дата на играта е 30.06.2023 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта без предварително уведомление.

2) ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Меркари България ЕООД, със седалище и адрес на управление в България, гр. Пловдив, бул. Цар Симеон 32, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

3) ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

 1. Играта се организира и реализира в интернет платформата Instagram на официалната страница на Организатора – https://www.instagram.com/mercari_bg/
 2. Играта не е спонсорирана от соц. мрежа Инстаграм.

4) УЧАСТИЕ

 1. Участие в Играта може да вземе всяко физическо лице, което е навършило 18-годишна възраст, наричано за краткост „Участник“.
 2. Участието е безплатно и независимо от закупуването на конкретна стока към момента на участието. Участвайки в играта, потребителят приема тези ОУ. Участието е доброволно. Няма право на възстановяване на разходи.

5) НАГРАДА

 1. Организаторът осигурява като награда 1 (един) подаръчен ваучер за “ПЪТУВАНЕ ИЗНЕНАДА” за двама, валиден за период от 1 (една) година.

6) ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следните действия:
  • 1.1. Да публикува своя снимка с поне един артикул, закупен от физически магазин Mercari или от онлайн магазина https://mercari.bg/, в личния си профил само в платформата https://www.instagram.com.
  • 1.2. Да използва хаштаг #lovemercari в описанието и да отбележи Instagram страницата на Организатора (@mercari_bg) на същата тази снимка.
  • 1.3. Да използва отворен (публичен) Инстаграм профил. В случай, че профилът е затворен (непубличен), за целта и участието в играта, той ще трябва да бъде променен на публичен за целия период на Играта.
 2. Всеки Участник може да участва многократно, по време на периода на провеждане на Играта, но с различни снимки.
 3. С участието си в Играта потребителят потвърждава настоящите ОУ за участие и разпоредбите за защита на данните.
 4. Всеки потребител носи отговорност за правната коректност на изображението. Публикациите на Участниците трябва да са освободени от претенции на трети страни. Ако случаят не е такъв, Участникът освобождава Меркари България ООД от всички разходи, направени от страна на притежателя на правата, в резултат на заведен иск.
 5. Mercari запазва правото си да проверява всяко изображение и да не допуска до участие или да изключва от Играта съдържание, което не отговаря на правилата или е по друг начин вредно или неподходящо.
 6. Участникът, който изпълни условията по т. 4).1. и отговаря на изискванията на т. 6).1., ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Наградата, освен ако не попада в ограниченията по т. 6).7.
 7. Ограничения за участие и изключване от Играта:
  • 7.1. Всеки Участник има право да участва само с един Instagram профил. В случай на нарушение на тези ОУ, Организаторът си запазва правото да изключи лица от Играта.
  • 7.2. Инстаграм профилът на Участника трябва да бъде отворен (публичен) за целия период на Играта.
  • 7.3. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и/или опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.
  • 7.4. Служителите на Меркари България ООД и членовете на техните семейства са изключени от участие в Играта.
 8. Определяне и обявяване на победителите:
  • 8.1. На случаен принцип, от Организатора ще бъде избран 1 (един) победител, който ще получи 1 (един) брой награда.
  • 8.2. Победителят ще бъде уведомен от Организатора непосредствено след края на кампанията.
  • 8.3. Победителят ще бъде обявявен на Instagram страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Instagram профил и/или имената на печелившия Участник.
 9. Получаване на Наградата:
  • 9.1. Наградата ще бъде получена не по-късно от 2 седмици след получаване на информация и данни за доставка от печелившия.
  • 9.2. Не е възможно изплащане на наградата в брой или евентуална замяна.
  • 9.3. Организаторът не поема разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.
  • 9.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
  • 9.5. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Instagram потребители; дублиране на Instagram профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Instagram платформата; други форсмажорни обстоятелства.

7) КОНТАКТИ 

 1. Ако възникнат въпроси, моля, свържете се с [email protected] по темата „#lovemercari“.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването на Играта и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.