ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за провеждане на фейсбук игра

“ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ със Second Life by Mercari”

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 1. Настоящата онлайн активност  “ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ със Second Life by Mercari”, наричана за краткост “Играта” се организира и провежда от “Меркари България” ООД, ЕИК: 2012297033, с адрес на регистрация гр. Пловдив, бул. Цар Симеон 32, представлявано от Андреас Шнайдер, наричано за кратко “Организатор”. 
 2. Настоящата “Игра” се провежда за период от 25.07.2022 г. от 114:00 ч. до 28.07.2022 г. в 16:00 ч.
 3. Играта се провежда на фейсбук страницата на Организатора във Facebook и тук: https://www.facebook.com/MercariBG и Instagram: (https://www.instagram.com/mercari_bg/.) представлява промоционален пост с отворен въпрос.
 4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на артикул, предлаган от компанията. 
 5. Условието на играта и визията, с която се комуникира, е еднакво и за двете социални мрежи Facebook и Instagram. 
 6. Играта се организира и провежда изцяло на български език и Организаторът не носи отговорност за грешно тълкуване или превод на нейните правила. 
 7. Играта не е спонсорирана от социалната мрежа Facebook или Instagram.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

     1. В Играта нямат право да участват:

а) Служители на “Меркари България” ООД и членовете на техните семейства. 

б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във Facebook и Instagram, независимо от тяхната стопанска цел. 

в) Facebook и Instagram профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците. 

г) Физически лица, които нямат навършена 18-годишна възраст. 

     2. С изключение на изрично посочените в т.1., право на участие в Играта имат всички потребители на Facebook, без значение дали вече са харесали страницата на “МЕРКАРИ БЪЛГАРИЯ” ООД или не. 

III. МЕХАНИЗЪМ 

 1. За да вземе участие в Играта, Участникът трябва да изпълни следното условие:

а) Да открие промоционалната визия на Играта на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/MercariBG или в Instagram профила му тук: https://www.instagram.com/mercari_bg/

б) Да изпълни условието на играта: Тагни в коментар приятел, с когото обичаш да ходиш на шопинг.

в) За успешно регистрирано участие за теглене на наградите в настоящата Игра, се счита изпълнението на двете условия, посочени в т.б).

г) Всеки участник може да участва само с един валиден профил и само с 1 коментар.

д) Всеки участник има право само на едно участие в Играта, независимо от броя на публикуваните си коментари. 

е)  След изтичане на предварително обявения период на Играта, между всички участници, изпълнили условието от т.б), на произволен принцип чрез специализиран софтуер, ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши, на всеки от които ще бъде предоставена 1 (един) брой награда. 

ж) Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 28 юли 2022 г. на фейсбук страницата на Организатора. 

з) Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също физическо лице, се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност чрез фалшиви профили, както и участници, нарушаващи механизма на Играта или добрия тон на страницата на Организатора, ще бъдат дисквалифицирани, губейки право на участие за награда. 

IV. НАГРАДИ

 1. Всеки участник, обявен за печеливш, получава от Организатора Ваучер на хартиен носител, генериран с уникален код, на стойност 20,00 лв. (двадесет лева), който важи за пазаруване на дрехи, обувки и аксесоари, само и единствено за магазин Second Life, собственост на Организатора, намиращ се на адрес: гр. Пловдив, ул. Георги Икономов 2.
 2. Ваучерите ще бъдат доставени на посочен адрес от печелившите участници чрез куриер, за сметка на Организатора. 
 3. Наградата е еднаква за всички потребители, изтеглени като печеливши в настоящата Игра и не може да бъде заменяна с други форми и начини за пазаруване или да бъде заменяна за левовата й равностойност.
 4. Ваучерът има валидност 1 (една) година от датата на получаването му от победителя.
 5. За да получи Наградата, обявените за печеливши участници, е необходимо да изпратят лично съобщение до Facebook страницата (https://www.facebook.com/MercariBG.) или Instagram страницата –https://www.instagram.com/mercari_bg/)  на Организатора, в което да се посочат необходимите данни за доставка - име, фамилия, телефонен номер и адрес за доставка. 
 6. Правото на Награда не може да бъде преотстъпвано на трети лица. 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Потребителите, обявени за печеливши, се съгласяват техните имена и профилна снимка да бъдат публикувани на страницата на Организатора в специална публикация.
 2. Печелившите участници се съгласяват представители на Организатора да се свържат с тях, при необходимост за уточняване на въпроси, свързани с данните за доставка и условията по получаване на Наградата. 
 3. При събирането и обработката на лични данни на печеливши участници, Организаторът спазва стриктно Политиката за защита на лични данни, публикувана тук: https://mercari.bg/privacy 
 4. Събираните и обработвани лични данни, касаещи настоящата Игра - име, адрес и телефонен номер на печелившите участници, ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на Наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение на защитата на лични данни. 

VI. ОТГОВОРНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът не носи отговорност за последствията от невярна или некоректно представена информация от страна на участниците, в това число и на печелившите участници. 
 2. Организаторът не носи отговорност за забавяне при доставката на наградите, причинено от куриерски фирми или трети лица. 
 3. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на своята фейсбук страница, в случай, че бъдат констатирани злоупотреби или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. 
 4. Организаторът има право да променя и допълва настоящите Официални правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им в съответния раздел на официалния уебсайт на Организатора тук: https://mercari.bg/giveaway-bg