ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за провеждане на Коледна GIVEAWAY игра “Познай Меркари цената”

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата онлайн активност, наричана за краткост “Играта” се организира и провежда от “Меркари България” ООД, ЕИК: 2012297033, с адрес на регистрация гр. Пловдив, бул. Цар Симеон 32, представлявано от Андреас Шнайдер, наричано за кратко “Организатор”.

Настоящата “Игра” се провежда за период от 14.12.2022 г. до 23:59 ч. на 24.12.2022 г.

Играта се провежда успоредно на Instagram страница: (https://www.instagram.com/mercari_bg/.) и на Facebook страница (https://www.facebook.com/MercariBG), собственост на Организатора и представлява промоционален пост с отворен въпрос.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на артикул, предлаган от компанията.

Играта се организира и провежда изцяло на български език и Организаторът не носи отговорност за грешно тълкуване или превод на нейните правила.

Играта не е спонсорирана от социалната мрежа Instagram и Facebook.

 

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Играта нямат право да участват:

а) Служители на “Меркари България” ООД и членовете на техните семейства.

б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във Facebook и Instagram, независимо от тяхната стопанска цел.

в) Instagram и Facebook профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.

 1. С изключение на изрично посочените в т.1., право на участие в Играта имат всички потребители на социалните мрежи Instagram и Facebook, без значение дали вече са харесали страницата / следват профила на “МЕРКАРИ БЪЛГАРИЯ” ООД или не.

 

III. МЕХАНИЗЪМ

За да вземе участие в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

а) Да открие промоционалната визия на Играта в Instagram профила тук: https://www.instagram.com/mercari_bg/ или на Facebook страницата тук (https://www.facebook.com/MercariBG)

б) Да изпълни всички условия на играта:

 1. Да хареса публикацията
 2. Да последва @mercari_bg или да хареса страницата във Facebook https://www.facebook.com/MercariBG
 3. Да напише в коментар своето предположение в отговор на поставения въпрос: "Каква е общата Меркари цена на всички артикули на снимката"
 4. Да "тагне" профил на друг член на социалната мрежа в коментара си

в) Победителят в кампанията ще бъде този участник, чието предположение за общата Меркари цена на всички артикули на снимката е било най-близко до реалната обща Меркари цена на артикулите. В случай, че има няколко участника с един и същи отговор, победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип между тях.

г) Печелившият участник ще бъде оповестен публично в профилите в социалните мрежи на Организатора.

д) Участници, които използват фалшива онлайн идентичност чрез фалшиви профили, както и участници, нарушаващи механизма на Играта или добрия тон на страницата на Организатора, ще бъдат дисквалифицирани, губейки право на участие за награда.

 

IV. НАГРАДИ

 1. Трима печеливши участници получават по 1 бр. награда, която представлява ваучер за пазаруване по избор за онлайн магазина на “Меркари България” ЕООД (www.mercari.bg) или за физически магазин (https://mercari.bg/shops). Ваучерът за пазаруване представлява индивидуален промоционален код, който се изпраща персонално на печелившия участник.  
 2. Ваучерите за пазаруване са: 1 бр. със стойност 100 лв. и 2 бр. със стойност 50 лв. и са валидни до 30.06.2023 г. 
 3. Наградата не може да бъде заменяна с други форми и начини за пазаруване, както и да бъде заменяна за левовата й равностойност.
 4. За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник, е необходимо да изпрати лично съобщение до Instagram страницата – https://www.instagram.com/mercari_bg/ ) на Организатора, в което да се посочат необходимите данни за доставка - име, фамилия, телефонен номер и адрес за доставка.
 5. Правото на Награда не може да бъде преотстъпвано на трети лица

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителят, обявен за печеливш, се съгласява неговите имена и профилна снимка да бъде публикувана на страницата на Организатора в специална публикация.

Печелившият участник се съгласява представители на Организатора да се свържат с него, при необходимост за уточняване на въпроси, свързани с данните за доставка и условията по получаване на Наградата.

При събирането и обработката на лични данни на печеливши участници, Организаторът спазва стриктно Политиката за защита на лични данни, публикувана тук: https://mercari.bg/privacy

Събираните и обработвани лични данни, касаещи настоящата Игра - име, адрес и телефонен номер на печелившите участници, ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на Наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение на защитата на лични данни.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът не носи отговорност за последствията от невярна или некоректно представена информация от страна на участниците, в това число и на печелившият участник.

Организаторът не носи отговорност за забавяне при доставката на наградите, причинено от куриерски фирми или трети лица.

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на своята Инстаграм страница, в случай, че бъдат констатирани злоупотреби или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

Организаторът има право да променя и допълва настоящите Официални правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им в съответния раздел на официалния уебсайт на Организатора тук: https://mercari.bg/giveaway-bg